QR CodeQR Code

MÜXALİFƏTİN MİTİNQİNƏ MÜNASİBƏTİMİZ NECƏ OLMALIDIR?

facebook , 29 Jan 2019 12:28Story Code: 774965

News Link :
https://www.islamtimes.org/az/video/774965/müxalifətin-mitinqinə-münasibətimiz-necə-olmalidir

Islam Times
  https://www.islamtimes.org