اروپا
 
۱۷ تير ۱۳۹۹
رمزگشایی از صدور قطعنامه ضدایرانی در آژانس
تاریخ انتشار : ۵ تير ۱۳۹۹
برده‌های جدید در غرب چه می‌کنند؟
تاریخ انتشار : ۴ تير ۱۳۹۹
مجسمه‌های زنده برده‌داری در مجلس اعیان
تاریخ انتشار : ۴ تير ۱۳۹۹
فرانسه، نماد استعمار و شکنجه در اروپای قاتل
تاریخ انتشار : ۴ تير ۱۳۹۹
سرهای بریده مسلمانان روی سرنیزه سربازان فرانسوی در "سرزمین یک میلیون شهید"
تاریخ انتشار : ۴ تير ۱۳۹۹
تاریخِ نامرئی سیاهان در انگلیس
تاریخ انتشار : ۴ تير ۱۳۹۹
رفتار متناقض تروئیکای اروپایی، از قطعنامه تا بیانیه
تاریخ انتشار : ۳ تير ۱۳۹۹
کور کردن چشم جاسوس!
تاریخ انتشار : ۲ تير ۱۳۹۹
واکنش ها به مقاله پوتین در باره جنگ جهانی دوم در آمریکا
تاریخ انتشار : ۱ تير ۱۳۹۹