اختصاصی اسلام تایمز
 
۲۷ دی ۱۳۹۹
شهید «سلیمانی» به تمام معنی کلمه یک مجاهد بود
تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۳۹۹
حاج قاسم پروژه ی تکامل یافته ی آزاد سازی قدس شریف است که با ترور از بین نمی رود
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۹
شهید «سلیمانی» راهبردهای دقیقی را برای هر موضوع مربوط به فلسطین ترسیم کرد
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۹
شهید القدس؛ حاج قاسم سلیمانی (بخش ششم)
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۹
ناگفته هایی از حضور حاج قاسم در نبرد سخت آزادی فلوجه
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۹
شهید القدس؛ حاج قاسم سلیمانی (بخش پنجم)
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۹
حاج قاسم؛ مردی از تبار مقاومت که خود را فدای عراق کرد
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۹
«حاج قاسم» یک قهرمان بین المللی و بسیار متواضع بود/ عاملان جنایت ترور فرمانده «سلیمانی» باید قصاص شوند
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۹
شهید القدس؛ حاج قاسم سلیمانی (بخش چهارم)
تاریخ انتشار : ۹ دی ۱۳۹۹