Islam Times 29 Oct 2018 212018000000Mon, 29 Oct 2018 21:36:45 -0400 21:36 https://www.islamtimes.org/az/article/758452/şəhadət-sünnəsinin-dirçəlməsi -------------------------------------------------- Title : Şəhadət sünnəsinin dirçəlməsi -------------------------------------------------- Islamtimes - İmam Hüseyn əleyhissəlamın inqilabı bu vəziyyəti tamamilə dəyişdirdi və cəmiyyət arasında şəhadət sünnəsini, şəhadət ruhiyyəsini oyatdı. Text : İslam Peyğəmbəri Allaha iman əsasında qurulmuş yeni bir din gətirməklə şəhadət snnəsini yaydı. Tarixin şahidliyinə əsasən, msəlmanların şanlı qələbələrinin bir oxunun səbəbi onların Allah yolunda haqqın qalib gəlməsi n şəhadətin pişvazına ıxmaları olmuşdur. Ancaq Peyğəmbərin vəfatından sonra İslam hkumətinin z həqiqi yolundan ıxması, şəhərlərin fəth olunmasının artması, əldə olunan qənimətlərin xilafət mərkəzinə keməsi və bir ox başqa səbəblər nəticəsində yavaş-yavaş msəlmanlar z dyş ruhiyyələrini itirib başlarını rifah və asayişə qatdılar. Belə ki, hər kəs hər hansı yolla olursa-olsun, hkuməti ələ keirir, camaat da rahat yaşayışın əldən ıxacağından qorxub he bir mqavimət gstərmədən ona tabe olurdu. İslam adı ilə camaata hakimlik edən zalım hakimlər də bundan istifadə edirdilər. Bəni-məyyənin hkuməti mhkəmləndikcə, bu vəziyyət daha da artırdı. Maviyənin mrnn axır-axırında və Yezidin hakimiyyətinin əvvəllərində isə bu vəziyyət z kuliminasiya nqtəsinə atdı. O dvrdə qəbilə başıları əsasən mal-dvlət və gcə tabe idilər. z vicdan və şəxsiyyətlərini dnyanın dəyərsiz mal-dvlətinə satırdılar. O dvrn dini siyasi rəhbərləri beydullah ibn Ziyadın ailəsindən tamamilə xəbərdar olduqları halda yenə də onun qarşısında baş əyirdilər. Bu cr adamlar nə təkcə Yezid və İbn Ziyadın, hətta onların kməkilərinin də qarşısında mumiya kimi yumşaq və szəbaxan idilər. nki mal-dvlət, ad-san hamı onların ixtiyarında idi və bu cr adamlar onlara yaxınlaşmaqla mal-dvlət əldə edib ad-san qazana bilərdilər. Alaqlıqda birinci dəstədən he də geri qalmayan ikinci dəstə isə avam camaatın başını aldadan mminlər və zahidlər idilər. Onlar riyakarlıqla zlərini təqvalı gstərir və bu yolla yağlı tikələr əldə edirdilər. z dvrlərinin zalım hakimlərinin rəğbətini qazandıqda onların ətrafındakılarla bir sırada dururdular. O dvrn camaatı bu cr insanları ox yaxşı tanıyırdı. Bu cr insanların irkin əməlləri ilə o qədər nsiyyətdə olmuşdular ki, daha onların grdy işlər camaatın nəzərində adi və təbii grnr və he bir etiraza səbəb olmurdu. O dvrn adi camaatının yaşayışı da belə idi ki, onların yeganə məqsəi z şəxsi ehtiyaclarını təmin etmək idi. Hamı z şəxsi həyatı n iş grr, hərə z şəxsi məqsədinə atmaq n alışırdı və he kəsin şəxsi məqsəddən başqa he bir fikri yox idi. Cəmiyyəti və onun byk ətinliklərini he bir adi şəxs nəzərə almırdı. Diqqətlərini cəlb edən yekanə şey vardısa, o da məvaciblərinin kəsilməməsi idi və buna ox diqqətlə yanaşırdılar. Camaat məvacibinin kəsilməsindən qorxub qəbilə başılarının əmrlərini əyər-əskiksiz yerinə yetirirdi. Elə buna grə də zlm və haqsızlıqla zləşdikdə, he bir etiraz etmirdilər. İmam Hseyn əleyhissəlamın inqilabı bu vəziyyəti tamamilə dəyişdirdi və cəmiyyət arasında şəhadət snnəsini, şəhadət ruhiyyəsini oyatdı. İmam Hseyn (əleyhissəlam) z inqilabı ilə msəlmanların olacaq həyatı zərindəki pərdəni kənara əkərək onlara yeni bir yol gstərdi. Dzdr, bu yolda ətinliklər, məhrumiyyətlər var, ancaq rsvay olmaq, alalmaq yoxdur. İmam Hseyn (əleyhissəlam) inqilabının cəmiyyətdə igidlik və hnər ruhiyyəsini oyatmasının təsir dərəcəsinin aydın olması n nəzərə almaq lazımdır ki, İslam cəmiyyəti Aşura hadisəsi baş verməmişə qədər ( Hicr hərəkəti kimi səthi etirazlar istisna olmaq şərti ilə) iyirmi il skut iərisində yaşamış və nisbətən ox olan bu mddətdə inqilab n şəraitin hazırlanmasına baxmayaraq kiik də olsa, belə bir ictimai etiraz baş verməmişdi. Həzrət Mslim əleyhissəlamın gəlişi nəticəsində yaranmış Kufə camaatının hərəkatı da yalanı bir hədə-qorxu - Şam ordusunun gəlişi ilə dağıldı. Kərbəla inqilabı cəmiyyətin dini vicdanını oyatdı və elə bir ruhiyyə dəyişikliyi əmələ gətirdi ki, onun şası hər tərəfi brd. Bu da camaata z din, şəxsiyyət və şərafət hrmətini qorumaq, camaat arasında itib batmış mbarizə ruhiyyəsini oyatmaq və lmş qəlblərə yeni nəfəs verib onları həyata qaytarmaq n kifayət edirdi.