آمار نظرات
حوادث و آشوبهای سوریه چگونه پایان می یابد؟
اعتراضات منجر به سقوط حکومت بشار اسد می شود.
% ۳۲.۹
این اعتراضات مقطعی است و بعد از مدتی خاموش می شود.
% ۸.۸
آشوبها با دست کشیدن بشار اسد از حمایت از جبهه مقاومت پایان می یابد.
% ۲.۸
بشار اسد با درایت و انجام اصلاحات اساسی اعتراضات را کنترل و پایان می بخشد.
% ۵۵.۵
جمع کل: ۴۲۱ رأی
پیشنهاد ما